مستر همفر جاسوس انگلیسی درباره از بین بردن حجاب به عنوان یکی از نقاط قوت مسلمین می نویسد:

باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید....پس از آن که زنان را از چادر و عبا بیرون

آوردیم ، باید جوانان را تحریک کنیم که دنبال آن ها بیفتند تا در میان مسلمانان آن فساد

رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول زنان غیر مسلمان را از

حجاب بیرون آوردیم تا زنان مسلمان از آنان یاد بگیرند.